...

RODO

Informacja RODO na potrzeby prowadzonej korespondencji

Administratorem („Administrator) przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych jest GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą następujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. 6 ust. 1 lit. b RODO wskazujący, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („Inspektor”). Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@globcabtaxi.pl lub pisemnie na adres ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przekazane nam przez Panią/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w następującym celu:

1. przedstawiania i przesyłania informacji handlowych, w tym informacji o usługach będących w ofercie Glob Cab Corporation Sp. z o.o. w Warszawie;
2. prowadzenia korespondencji w związku z prowadzoną współpracą;
3. w sprawie rozpatrywania skarg, reklamacji i uwag związanych ze świadczonymi usługami;
4. odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji oraz w celu dalszej obsługi korespondencji prowadzonej z Panią/Panem.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz żądania ich usunięcia, poprzez kontakt rodo@globcabtaxi.pl lub w przypadku niewyrażenia zgody na powyższe o przesłanie w formie pisemnej, listem poleconym, na adres ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa..

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora jedynie w zakresie jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej usługi przez Administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać do czasu ustania celu do jakiego zostały zebrane. Pani/Pana danych nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych powyżej.

Przez cały czas przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja RODO dla pasażerów

Administratorem („Administrator”) Pani/Pana danych osobowych jest GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@globcabtaxi.pl lub pisemnie na adres: ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa.

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („Inspektor”). Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@globcabtaxi.pl lub pisemnie na adres ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Podane nam przez Panią/Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane o lokalizacji, adres email, numer telefonu oraz zapis dźwiękowy głosu, przetwarzane będą w celu świadczenia usługi transportu oraz przewozu.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
2. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług transportowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usług transportowych
3. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych, które stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta- podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby której dane dotyczą w związku z umową o świadczenie usług transportowych.
Podane nam dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć także usługodawcy, z którymi zawarto stosowne umowy, w ramach których powierzono im przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług dla GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz współpracownicy GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wśród tych usługodawców należy wskazać: współpracowników w ramach umowy o współpracy w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, kierowców, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi doradcze oraz informatyczne, firmy windykacyjne, a także operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz świadczące usługi w zakresie archiwizowania dokumentów. Wskazani powyżej będą przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie w jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej usługi przez Administratora i jedynie w celu wykonania tej usługi. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

Okres przechowywania danych to okres niezbędny do realizacji usługi, jednak nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym przeprowadzona została usługa ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub na czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegać będą zniszczeniu w sposób wybrany przez Administratora.

Odwołanie zgody wymaga przesłania dokumentu, którego treść będzie zawierała co najmniej następujące stwierdzenie: „Oświadczenie o wycofaniu zgody RODO” na adres korespondencyjny Administratora danych z dopiskiem „RODO” lub na adres poczty e-mail: rodo@globcabtaxi.pl

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana danych nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Przez cały czas przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w ramach realizacji usługi jest niezbędne do jej wykonania i w przypadku nie wyrażenia zgody nie będzie mogła być wykonana.

Informacja RODO dla współpracownika

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych pracowników, współpracowników oraz kontrahentów GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które są jej przekazywane przez tego kontrahenta, w szczególności na potrzeby umożliwienia wszelkich kontaktów służbowych w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz jej kontrahentami.

Administratorem („Administrator”) Pani/Pana danych osobowych jest GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@globcabtaxi.pl lub pisemnie na adres: ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa.

W celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („Inspektor”). Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@globcabtaxi.pl lub pisemnie na adres ul. Elektronowa 2, Budynek B, II piętro, 03-219 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, przetwarzane będą w celu podpisania oraz realizacji działań wynikających z umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług transportowych oraz przewozowych przez GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz jej współpracowników i kontrahentów.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w oparciu o następujące przepisy prawa:

1. 6 ust. 1 lit. b RODO wskazujący, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, które przejawiają się głównie: w nawiązaniu kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy, we współpracy i nadzorze nad wykonywaniem zleconych nam usług zgodnie z Umową, w celach dowodowych oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora. Ponadto dostęp do danych osobowych mogą mieć także usługodawcy, z którymi zawarto stosowne umowy, w ramach których powierzono im przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług, a wśród nich między innymi: kancelarie prawne, biura księgowe i rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze oraz informatyczne, a także operatorzy pocztowi, firmy kurierskie. Wskazani powyżej z kategorii odbiorcy będą przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie w jakim jest im to niezbędne do świadczenia zleconej usługi przez Administratora. Pani/Pana dane nie będą przekazywane żadnemu podmiotowi trzeciemu.

Okres przechowywania danych to okres niezbędny do realizacji umowy, ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane po zakończeniu obowiązywania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z obowiązujących przepisów lub na czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi lub przeciwko Administratorowi.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Pani/Pana danych nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą profilowane. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do podpisania i wykonania zapisów umowy.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe są nam podawane/przekazywane od współpracownika, kontrahenta GLOB CAB CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane dotyczą o zakresie i przyczynach takiego przekazania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.